Yükseköğretim Kurumları Mevzuatı

haberresimyok
haberresimyok
 
– T. C. Anayasası’nın Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları İle İlgili Maddeleri
 
 

2. KANUNLAR

– Yüksek Öğretim Kanunu (2547 sayılı Kanun)

– 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Yükseköğretim Kurumları ve Kadroları İle İlgili Maddeleri)

– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809 sayılı Kanun)

– Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (6749 sayılı Kanun)

– Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (6756 sayılı Kanun)

– Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914 sayılı Kanun)

– Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483 sayılı Kanun)

– Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628 sayılı Kanun)

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun (6114 sayılı Kanun)

– Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923 sayılı Kanun)

– Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun (1416 sayılı Kanun)

– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (5978 sayılı Kanun)

– Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 sayılı Kanun)

– Uluslararası İşgücü Kanunu (6735 sayılı Kanun)

– Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843 sayılı Kanun)

– Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun (5102 sayılı Kanun)

 

3. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

– Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 703)

– Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 124)

– Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 78)

– Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 635)

 

4. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 2)

– Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No: 3)

– Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)

 

5. BAKANLAR KURULU KARARLARI

– Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma

– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

– Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

– Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı)

– Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

– Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

– Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

– 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

– Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Karar

– Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Karar

– Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

– Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarında Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar

– Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

– Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 

6. TÜZÜKLER

– Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma

– Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü

 

7. YÖNETMELİKLER

7.1.) Yükseköğretim Kurumları ve Bağlı Kuruluşlarla İlgili Yönetmelikler

– Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

– Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

– 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

– Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

– Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

– Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi Değişim Programı)

– Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

– Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

7.2.) Üniversiteler ve İdari Yapıları İle İlgili Yönetmelikler

– Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

– Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

– Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

– Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

– Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

– Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

– Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği

 

7.3.) Vakıf Üniversiteleri ile İlgili Yönetmelikler

– Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

– Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar

7.4.) Yayınlar ve Bilimsel Projeler İle İlgili Yönetmelikler

– Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

– Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

7.5.) Akademik Personel İle İlgili Yönetmelikler

– Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Yönetmeliği

– Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

– Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller

– Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

– Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

– Doçentlik Yönetmeliği

– Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

– Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

– Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakla-rın Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

7.6.) Öğrenciler İle İlgili Yönetmelikler

– Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

– Yükseköğretim Genel Kurulu’nun Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarını Tanıma ve Baraj Puanı Uygulama Kararı

– Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

– Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

– Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

– Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

– Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

– Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

7.7.) Diğer Konularda İlgili Yönetmelik, Usul Esas ve Yönergeler 

– Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

 

VIII. ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKLERİ İLE İLGİLİ YÖK YÜRÜTME KURULU KARARLARI

– Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

– Öğretim Üyelerinin Kendi Üniversitesi Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Görevlendirilebilecekleri Ders Yükleri Hakkında Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı

 IX. DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

– Üniversiteler (Rektörler, telefon ve fax numaraları, web adresleri)

– Vakıf Meslek Yüksekokulları (Müdürler, telefon ve fax numaraları, web adresleri)

Giriş Yap

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Güncel Bilgi Platformu ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin