Kamu Personeli İle İlgili Mevzuat

haberresimyok
haberresimyok
– Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Kanun)
– Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sayılı Kanun)
– Harcırah Kanunu (6245 sayılı Kanun)
– Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  (3628 sayılı Kanun)
– Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483 sayılı Kanun)
– Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
– Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
– Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
– Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
– Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
– Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
– 23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun
– Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
– Bazı Kamu Görevlerine Nakdi Tazminat verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
– Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
– Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
– Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
– Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
– Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
– Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
– Kamu Konutları Kanunu
2829 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun
5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 

2. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

– Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 190)
– Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 217)
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 375)
– Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 631)
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 189)
– Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 667)
– Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 669)
 

3. BAKANLAR KURULU KARARLARI

– Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar
– Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (29/6/2009-2009/15169 Karar.)
– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
 

4. YÖNETMELİKLER

 

4.1.) Yetiştirilme, Eğitim, Göreve Alınma, Atanma, Görevlendirme ve Yer değiştirme İle İlgili Yönetmelikler

– Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
– Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
– Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı
– Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
– Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik
– Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
– Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
– Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği
– Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik.
– Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 

4.2.) İdari Konular ve Çalışma Düzeni İle İlgili Yönetmelikler

– Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
– Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
– Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
– Resmi Mühür Yönetmeliği
– Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
– Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
– Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik
– Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
– Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
– Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
– Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
– Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
– Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
– Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları İle Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik
– Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 

4.3.) Mali ve Sosyal Haklar İle İlgili Yönetmelikler

 (Katsayı, Zam ve Tazminatlar için Bakanlar Kurulu Kararları’na da Bakınız.)
– Kamu Konutları Yönetmeliği
– Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
– Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
– Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
– Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
– Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik
– Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik

Giriş Yap

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Güncel Bilgi Platformu ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin